Parcelacijski elaborat je dokument izrađen i ovjeren od strane ovlaštenog geodetskog izvoditelja čija je svrha provođenje promjena na zemljištu (parcelacije ili spajanja) u katastru, odnosno zemljišnoj knjizi.

Parcelacija je postupak osnivanja novih katastarskih čestica spajanjem ili diobom postojećih. Može se raditi na građevinskom i poljoprivrednom zemljištu.

Prema Pravilniku o parcelacijskim i drugim elaboratima (NN 86/07), parcelacijski elaborat može biti izrađen u svrhu:

 • diobe ili spajanja katastarskih čestica i

 • provedbe dokumenta ili akata prostornog uređenja.

Za zemljišta unutar granica građevinskog područja i građevinska zemljišta izvan granica tog područja parcelacijski elaborat se izrađuje samo na temelju dokumenata ili akata prostornog uređenja. Parcelacijski elaborat provedbe dokumenta ili akata prostornog uređenja može biti:

 • parcelacijski elaborat za provedbu detaljnog plana uređenja

 • parcelacijski elaborat za provedbu urbane komasacije

 • parcelacijski elaborat po lokacijskoj dozvoli

 • parcelacijski elaborat po rješenju o uvjetima građenja

 • parcelacijski elaborat po rješenju o utvrđivanju građevne čestice.

Parcelacijski elaborat provedbe dokumenta ili akata prostornog uređenja obvezno sadržava potvrdu tijela nadležnog za prostorno uređenje o njegovoj usklađenosti s dokumentima odnosno aktima prostornog uređenja.

 • Parcelacija građevinskog zemljišta (Zakon o prostornom uređenju i gradnji, NN 76/07):

Parcelacija zemljišta unutar granica građevinskog područja i parcelacija građevinskog zemljišta izvan granica tog područja može se provoditi samo u skladu s rješenjem o uvjetima građenja, lokacijskom dozvolom, rješenjem o utvrđivanju građevne čestice i detaljnim planom uređenja (NN 76/07, članak 119.).

 • Parcelacija poljoprivrednog zemljišta (Zakon o poljoprivrednom zemljištu, NN 152/08):

Katastarske čestice poljoprivrednog zemljišta ne mogu se parcelacijom dijeliti, osim uz suglasnost Agencije (NN 152/08, članak 78.). Parcelacijski elaborati kojima se dijeli ili spaja poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske obavezno sadrže suglasnost Agencije za poljoprivredno zemljište (NN 86/07, članak 8.).

Kako biste saznali je li vaša čestica u poljoprivrednom ili građevinskom području, morate se obratiti nadležnom uredu za prostorno planiranje i urbanizam. Naravno, morate znati broj katastarske čestice i u kojoj se katastarskoj općini nalazi.

Dokumentacija potrebna za izradu parcelacijskog elaborata:

 • kopija katastarskog plana

 • posjedovni list

 • izvadak iz zemljišne knjige

 • dozvola ili suglasnost za parcelaciju izdana od nadležne institucije.

Zatražite ponudu2!